Apartamenty Pod Nosalem & Spa

Regulamin

I. Postanowienia ogólne
 

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych w Apartamentach Pod Nosalem & Spa. Umowa pomiędzy klientem a właścicielem obiektu zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji internetowo lub telefonicznie.


II. Rezerwacja
 

1. Celem  dokonania  rezerwacji  usługi,  klient  rezerwuje  pobyt  internetowo wypełniając  formularz  rezerwacyjny  na  stronie  internetowej www.apartament-podnosalem.pl  lub telefonicznie.  Na  adres  e-mail  klienta  zostanie  wysłana  wstępna  rezerwacja, która jest utrzymywana przez 3 dni robocze – w tym czasie powinna wpłynąć na konto właściciela zaliczka w wysokości 50% ogólnej wartości rezerwacji.
 

2. Wpłacona zaliczka stanowi potwierdzenie rezerwacji.
 

3. W przypadku braku dokonania wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie rezerwacja wstępna ulega automatycznemu anulowaniu.
 

4. Po otrzymaniu zaliczki bądź całej kwoty za rezerwację, klient otrzyma e-mail lub sms z potwierdzeniem wpłaty. 
 

5.  O  ile  nie  została  opłacona  cała  należność  za  pobyt  a  tylko  zaliczka,  pozostałą  kwotę  należności  należy uiścić w  dniu  przyjazdu. Na  żądanie  klienta w dniu przyjazdu, wystawiana jest faktura dokumentująca otrzymaną wpłatę.
 

6. Na terenie miejscowości Zakopanego obowiązuje opłata miejscowa w wysokości 2 PLN za osobę za każdy pełen dzień pobytu, którą dolicza się dodatkowo do kwoty należności za pobyt. Kwota ta płatna jest osobno przy zameldowaniu.

7.  Dzieci do lat 6 jeśli śpią razem z rodzicami, pobyt bezpłatny.


III. Warunki umowy najmu
 

1. Umowa zawarta pomiędzy właścicielem obiektu a klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem apartamentu. W cenę wynajmu są wliczone opłaty za media (prąd, woda, ogrzewanie – w sezonie grzewczym) oraz sprzątanie końcowe.
 

2.  Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 15:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.
 

3. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia właściciela.
 

4. Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty z potwierdzenia rezerwacji pobytu nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, powody osobiste).
 

5. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić osobę odpowiedzialną za rezerwację o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela lokalu na szkodę.
 

6. Klient odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w wyposażeniu lokalu i w samym lokalu. Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić właściciela o wszelkich szkodach i zobowiązuje się do ich pokrycia najpóźniej w dniu wyjazdu.
 

7. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 6:00 dnia następnego.


IV. Obowiązki klienta
 

1. Liczba osób mających zamieszkać w apartamencie, jest ograniczona do podanej w potwierdzeniu rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania telefonicznie lub e-mailem o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę podaną na potwierdzeniu rezerwacji klient ma obowiązek dopłacić za osoby niezgłoszone. 
 

2. Osoby odwiedzające, niezameldowane mogą przebywać w apartamencie od godziny 6:00 do godziny 22:00.
 

3. Na terenie apartamentu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.
 

4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w obiekcie urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia jak również używanie ognia otwartego w postaci np. świeczek


V. Zmiany w rezerwacji
 

1. Jeśli nowy termin przypada w droższym sezonie wymagana jest dopłata różnicy w cenie.
 

2. Przedłużanie pobytu – termin pobytu w apartamencie można przedłużyć o ile jest wolny, należy powiadomić o tym fakcie właściciela niezwłocznie.
 

3. W przypadku odwołania rezerwacji:
 

a. na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu zaliczka ulega zwrotowi w całości,
 

b. na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu zaliczka ulega zwrotowi z potrąceniem 50 % tytułem kary gwarancyjnej pokrywającej poniesiony przez apartament nakład pracy oraz szkodę związaną z koniecznością poszukiwania nowego najemcy po obniżonej cenie w ramach oferty last minute,
 

c. na mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu zaliczka nie podlega zwrotowi.


VI. Przeniesienie praw i obowiązków klienta na inną osobę
 

W  każdej  chwili  klient  może  przenieść  na  inną  osobę  wszystkie  przysługujące  mu  z  tytułu  rezerwacji  uprawnienia,  jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić właściciela o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy. 


VII. Zwierzęta
 

W Apartamencie Pod Nosalem & Spa nie przewidujemy pobytu zwierząt.